Statute

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez

AK LEGAL Kancelarię Adwokacką adwokat Anety Kołodziejczyk

 

§ 1

Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

§ 2

Regulamin określa:

rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 3

1.Zlecenie i wykonanie usługi następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie www.ak-legal.eu.

2.Warunkiem zawarcia umowy jest zapoznanie się Klienta Kancelarii z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 4

Usługi Porad i wsparcia on–line świadczone są przez AK LEGAL Kancelarię Adwokacką adwokat Anety Kołodziejczyk.

§ 5

Świadczenie usługi przez Kancelarię odbywa się w języku polskim, chyba że odmiennie uzgodniono z Klientem. Do świadczenia usługi stosuje się prawo polskie.

§ 6

1. Kancelaria przygotowuje odpowiedź, która polega na:

udzieleniu porady prawnej (w formie pisemnej bądź ustnej); 

sporządzeniu opinii prawnej;

sporządzeniu projektów pism procesowych, wniosków;

przygotowanie dokumentów w zakresie umów i porozumień zawieranych między podmiotami gospodarczymi i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, prawami autorskimi, udzielaniem pełnomocnictw itp.

2. Treść odpowiedzi, która została przekazana Klientowi stanowi przedmiot praw autorskich Kancelarii. Klient jest uprawniony do wykorzystania udzielonej przez Kancelarię odpowiedzi wyłącznie na użytek własny. Ich wykorzystanie przez Klienta może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Kancelarii.

§ 7

1. Do korzystania z usług Porad i wsparcia on-line wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową, która zaakceptuje pliki Cookies.

2. Korzystanie z Usług on-line świadczonych przez Kancelarię wymaga od Klienta posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania wymogów technicznych określonych w § 7 Regulaminu.

§ 8

1. Korespondencja Kancelarii z Klientem odbywać się będzie za pośrednictwem wskazanego przez Klienta – jednego – adresu email lub/i telefonicznie.

2. Klient za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie Kancelarii wysyła zapytanie, przedstawia wyczerpująco stan faktyczny.

3. Kancelaria na każdym etapie może poprosić Klienta o doprecyzowanie opisanego stanu faktycznego, podanie innych niezbędnych informacji i w razie potrzeby przesłania drogą elektroniczną dokumentów niezbędnych do wykonania usługi.

4. W przypadku nie udzielenia przez Klienta odpowiedzi na zadane przez Kancelarię pytanie, następuje wstrzymanie wykonania usługi do czasu jej uzyskania.

5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne i nieprecyzyjne przedstawienie stanu faktycznego przez Klienta.

§ 9

1.Wszelkie dodatkowe zapytania, niezwiązane bezpośrednio z pierwotnym zapytaniem będą traktowane jako dodatkowa usługa, która podlegać będzie odrębnej wycenie i opłacie.

2.Wycena Kancelarii uwzględnia stopień skomplikowania sprawy oraz nakład pracy w celu pełnego i rzetelnego opracowania porady. 

§ 10

Klient zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Kancelarię pytania, dotyczące przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego sprawy.

§ 11

1. Faktura VAT wystawiana jest Klientowi bez podpisu wystawcy. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.

2. Faktura VAT nie będzie zawierać pieczęci prawnika świadczącego usługę.

§ 12

1. Kancelaria udziela porady w terminie uzgodnionym z Klientem.

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wykonania usługi może ulec przedłużeniu – przede wszystkim w przypadku spraw bardzo zawiłych, wymagających wyjątkowo dużego nakładu pracy i dodatkowych wyjaśnień. W takim przypadku, Kancelaria niezwłocznie poinformuje Klienta o przewidywalnym terminie wykonania usługi.

§ 13

1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy.

2. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia woli drugiej stronie w drodze elektronicznej (mailem, faxem).

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta, jest on zobowiązany do zwrotu kosztów usługi od momentu zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania przez Usługobiorcę w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego. W sytuacji rozwiązania umowy przez Klienta po dokonaniu wpłaty umówionego przez strony wynagrodzenia, Kancelaria dokonuje potrącenia kosztów w wysokości wskazanej powyżej.

§ 14

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie przez Kancelarię danych osobowych Klienta w celach marketingowych z zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

§ 15

Kancelaria zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności, o których dowiedziała się w związku z wykonaniem usługi.

§ 16

Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonania usługi przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 marca 200 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000, Nr 22, poz.271 z późn. zm.), zatem nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia.

§ 17

1. Reklamacje dotyczące korzystania z usługi Porad i wsparcia on-line będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Klient zgłasza reklamację w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres Kancelarii.

2. Reklamacja Klienta powinna zawierać: oznaczenie Klienta składającego reklamację, jego adres mailowy, wskazanie usługi której reklamacja dotyczy wraz ze wskazaniem i uzasadnieniem zarzutów dotyczących usługi.

3. Kancelaria niezwłocznie informuje Klienta o rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i innych ustaw.

§ 19

W przypadku ewentualnych sporów Sądem właściwym do ich rozstrzygania jest Sąd właściwy dla siedziby Kancelarii.

§ 20

Regulamin może być zmieniony w każdym czasie.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2015 r.