Aktualności

Featured

PRAWO I MEDYCYNA: Koronawirus a odmowa leczenia pacjenta przez personel lekarsko-pielęgniarski

W wyroku z dnia 15 maja 2001 r. II UKN 395/00 Sąd Najwyższy stwierdził, że personelowi lekarsko-pielęgniarskiemu w zakresie obowiązków pracowniczych nie przysługuje uprawnienie do powstrzymania się od wykonywania pracy niebezpiecznej . Zgodnie z art.  210 §  1 kodeksu pracy W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie … Continue reading „PRAWO I MEDYCYNA: Koronawirus a odmowa leczenia pacjenta przez personel lekarsko-pielęgniarski”

PRAWO I MEDYCYNA: błąd medyczny (błąd lekarski) podczas pandemii koronawirusa Covid-19.

Pojęcie „błędu w sztuce lekarskiej” odnosi się nie tylko do błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu, w tym błędu operacyjnego), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). W wypadku konieczności poprzedzenia zabiegu operacyjnego specjalistycznymi badaniami błąd diagnostyczny może się odnosić do etapu tych badań, a jego konsekwencją może być błędna diagnoza schorzenia prowadząca do błędnej decyzji … Continue reading „PRAWO I MEDYCYNA: błąd medyczny (błąd lekarski) podczas pandemii koronawirusa Covid-19.”

PRAWO RODZINNE I PRAWO SPADKOWE: małoletni spadkobierca i długi – dziedziczenie długów przez dziecko.

Odrzucenie spadku przez dziecko. Chcąc odrzucić spadek z długami rodzice małoletniego muszą uzyskać zezwolenie sądu rodzinnego. Jak wynika z orzecznictwa uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2018 r. wydanej w sprawie III CZP 102/17 „Złożenie przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.” Oświadczenie o … Continue reading „PRAWO RODZINNE I PRAWO SPADKOWE: małoletni spadkobierca i długi – dziedziczenie długów przez dziecko.”

PRAWO RODZINNE: alimenty od eksmałżonka

Zasady przyznawania alimentów od byłego małżonka wynikają z ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Należy z całą mocą podkreślić, że nie bez znaczenia w  sprawie o rozwód ma orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym. Alimenty w razie niedostatku Na mocy art. 60 § 1 k.r.o. małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który … Continue reading „PRAWO RODZINNE: alimenty od eksmałżonka”

PRAWO I MEDYCYNA: Środki pieniężne (od 10.000 do 100.000 złotych) dla pacjenta za ewentualne niepożądane skutki szczepień przeciwko Covid-19

Już niebawem pacjenci będą mogli składać wnioski o wypłatę świadczeń pieniężnych za niepożądane skutki szczepień przeciwko Covid-19. Wnioski będą kierowane do Rzecznika Praw Pacjenta, który w ciągu 60 dni od dnia wpłynięcia wniosku pacjenta będzie wydawał stosowną decyzję. Od 10.000 do 100.000 tysięcy złotych Potrzebna hospitalizacja i dokumentacja medyczna Jak wynika z dotychczasowych doniesień wnioski o … Continue reading „PRAWO I MEDYCYNA: Środki pieniężne (od 10.000 do 100.000 złotych) dla pacjenta za ewentualne niepożądane skutki szczepień przeciwko Covid-19”

ODSZKODOWANIA: odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego, egzekucyjnego, karnego i innych.

Ustawa o skardze na przewlekłość postępowania zawiera rodzaje postępowań, w których przysługuje prawo do złożenia skargi na przewlekłość postępowania. Zgodnie z art.  3 uprawnionym do wniesienia skargi jest: 1)w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe – strona; 2)w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – strona; 3)w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych … Continue reading „ODSZKODOWANIA: odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego, egzekucyjnego, karnego i innych.”

PRAWO RODZINNE: Dla kogo rozdzielność majątkowa małżeńska?

Rozdzielność majątkowa małżonków przed sądem. Z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Jak wynika z przepisów tylko z „ważnych powodów” małżonek może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Ważne powody ustanowienia rozdzielności majątkowej. Orzecznictwo jest ugruntowane w tym zakresie. Przykładowo … Continue reading „PRAWO RODZINNE: Dla kogo rozdzielność majątkowa małżeńska?”

PRAWO RODZINNE: kiedy można „przymusić” alkoholika do leczenia odwykowego ?

Kwestia leczenia odwykowego nie jest prostą procedurą, na pewno jest długotrwała i nie tak oczywista. Otóż osoba uzależniona może zostać skierowana – zobowiązana przez sąd – do poddania się leczeniu odwykowemu. Z całą pewnością nie jest właściwą drogą założenie sprawy o ubezwłasnowolnienie. W takich przypadkach właściwym jest zastosowanie ustawy z dnia 26 października 1982 r. … Continue reading „PRAWO RODZINNE: kiedy można „przymusić” alkoholika do leczenia odwykowego ?”

ZADOŚĆUCZYNIENIE: wypadek komunikacyjny, błąd medyczny a tzw. stany terminalne czy wegetatywne.

Tzw. stany terminalne i wegetatywne. Skład połączonych Izb Sądu Najwyższego rozstrzygnie kwestię uprawnienia osób bliskich dla poszkodowanego do zadośćuczynienia. Uchwała ma dotyczyć kwestii tzw. stanów terminalnych czy wegetatywnych, tzn. takich, w których poszkodowany żyje, ale nie ma z nim żadnego kontaktu lub kontakt ten jest mocno ograniczony, a leczenie nie rokuje znaczącej poprawy. Jak wynika … Continue reading „ZADOŚĆUCZYNIENIE: wypadek komunikacyjny, błąd medyczny a tzw. stany terminalne czy wegetatywne.”

ODSZKODOWANIA: interpretacja pojęcia „ruch pojazdu”

Rzecznik Finansowy zwrócił się z kolejnym, 23. wnioskiem o uchwałę Sądu Najwyższego mającą rozstrzygnąć rozbieżności w orzecznictwie. Tym razem chodzi o jasne określenie zasad wypłat odszkodowań z OC komunikacyjnego, za szkody wyrządzone przez pojazdy wielofunkcyjne, np. ciągniki czy koparki. Dziś zdarzają się sytuacje, że dwa sądy rozpatrujące tę samą sprawę, jednej osobie przyznają odszkodowanie z … Continue reading „ODSZKODOWANIA: interpretacja pojęcia „ruch pojazdu””