Aktualności

Featured

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

Upadłość osób fizycznych. Upadłość dla samozatrudnionych. od 24 marca 2020 roku z trybu upadłości konsumenckiej mogą korzystać również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, od 24 marca 2020 roku upadłość będzie mogła być ogłoszona także wobec dłużników, którzy celowo doprowadzili do swojej niewypłacalności, np. wskutek niedbalstwa; przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, podczas … Continue reading „UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.”

Featured

PRAWO I MEDYCYNA. Odszkodowanie/zadośćuczynienie od szpitala. Wina lekarza. Błąd w sztuce lekarskiej.

Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 7 marca 2019 r., V ACa 151/18 „Lekarz ponosi winę za powstanie szkody, jeżeli nie zastosował właściwych środków w należyty sposób. Przez „zastosowanie właściwych środków’” rozumie się fachowe postępowanie, które w danej sytuacji było wskazane z medycznego punktu widzenia. Postępowanie odmienne określane zazwyczaj jest jako błąd w sztuce … Continue reading „PRAWO I MEDYCYNA. Odszkodowanie/zadośćuczynienie od szpitala. Wina lekarza. Błąd w sztuce lekarskiej.”

Featured

PRAWO I MEDYCYNA: odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej.

Pojęcie „błędu w sztuce lekarskiej”. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, błąd w sztuce medycznej jest obiektywnym elementem winy lekarza wykonującego czynności medyczne, stanowi bowiem czynność lub zaniechanie lekarza, niezgodną z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Pojęcie „błędu w sztuce lekarskiej” odnosi się zatem nie tylko do błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu), ale również do błędu … Continue reading „PRAWO I MEDYCYNA: odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej.”

Featured

PRAWO I MEDYCYNA: Koronawirus a odmowa leczenia pacjenta przez personel lekarsko-pielęgniarski

W wyroku z dnia 15 maja 2001 r. II UKN 395/00 Sąd Najwyższy stwierdził, że personelowi lekarsko-pielęgniarskiemu w zakresie obowiązków pracowniczych nie przysługuje uprawnienie do powstrzymania się od wykonywania pracy niebezpiecznej . Zgodnie z art.  210 §  1 kodeksu pracy W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie … Continue reading „PRAWO I MEDYCYNA: Koronawirus a odmowa leczenia pacjenta przez personel lekarsko-pielęgniarski”

PRAWO I MEDYCYNA: odszkodowania za spartaczone usta i twarze przez kosmetyczki i kosmetologów.

Z dużym zadowoleniem należy przyjąć najnowsze informacje Ministerstwa Zdrowia dotyczące doprecyzowania przepisów związanych z podejmowaniem działań z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii estetycznej przez kosmetyczki i kosmetologów. Jak podkreślają specjaliści z zakresu medycyny – „Wszystkie zabiegi związane z przerwaniem ciągłości skóry powinny być wykonywane wyłącznie przez lekarzy i lekarzy dentystów z wielu względów, a przede … Continue reading „PRAWO I MEDYCYNA: odszkodowania za spartaczone usta i twarze przez kosmetyczki i kosmetologów.”

Prawo ochrony środowiska. Program „Czyste powietrze”.

Pierwsze banki wprowadzają ścieżkę kredytową w programie „Czyste powietrze”. Dzięki nowemu rozwiązaniu kredyty na wymianę tzw. kopciuchów oraz termomodernizację domów jednorodzinnych będą objęte gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego, a wniosek o dotację będzie można złożyć w banku bezpośrednio współpracującym z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska.

PRAWO I MEDYCYNA: Odpowiedzialność szpitala za szkody wyrządzone przez pacjenta samemu sobie.

Upadek pacjenta z łóżka w szpitalu. Skoro pacjent uległ wypadkowi w szpitalu to niewątpliwie bezpieczeństwo w szpitalu poszkodowanemu nie zostało zapewnione. Niezapewnienie przez szpital odpowiednich warunków opieki nad pacjentem, których konsekwencją jest przykładowo upadek pacjenta z łóżka rodzi odpowiedzialność po stronie szpitala . Sąd Najwyższy wielokrotnie stwierdzał, że szpital jest zobligowany do zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa … Continue reading „PRAWO I MEDYCYNA: Odpowiedzialność szpitala za szkody wyrządzone przez pacjenta samemu sobie.”

PRAWO I MEDYCYNA: Przedawnienie w sprawach związanych z błędem medycznym.

Nieprawidłowości w leczeniu. Przedawnienie i błędy medyczne. W wypadku odpowiedzialności za błąd medyczny o dowiedzeniu się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia można mówić dopiero, w sytuacji gdy poszkodowany o nieprawidłowości leczenia dowiaduje się z miarodajnego źródła, np. z wypowiedzi innego lekarza. Ocena ta mogłaby być odmienna, gdyby nieprawidłowość leczenia była całkowicie oczywista i zauważalna … Continue reading „PRAWO I MEDYCYNA: Przedawnienie w sprawach związanych z błędem medycznym.”

PRAWO I MEDYCYNA. Błąd lekarza przy porodzie. Odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Szkody wyrządzone przy porodzie. Nieprawidłowe postępowanie lekarzy w ocenie stanu płodu jako błąd w sztuce lekarskiej. Wadliwe i nieprawidłowe postępowanie lekarzy w ocenie stanu płodu i opóźnienie porodu, co spowodowało niedotlenienie dziecka, skutkujące ciężkim kalectwem i nieuleczalną chorobą, jest błędem w sztuce lekarskiej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 lutego 2006 r.,I ACa 69/06).

PRAWO RODZINNE: alimenty na pełnoletnie dziecko.

Alimenty na pełnoletnie dziecko. Alimenty na studenta. Czy na dziecko, które studiuje należą się zawsze alimenty? Otóż, nie. Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie I CKN 853/97 stwierdził, że „obowiązek alimentacyjny rodziców obejmuje także pełnoletnie dzieci (…). Nie można jednak a priori zakładać, że stacjonarne studiowanie zawsze wyłącza możliwość samodzielnego utrzymania się studenta, przez własna … Continue reading „PRAWO RODZINNE: alimenty na pełnoletnie dziecko.”

PRAWO I MEDYCYNA: Odszkodowanie i zadośćuczynienie. Odpowiedzialność za błąd lekarski.

Odpowiedzialność za błąd lekarski. Odpowiedzialność lekarza (personelu medycznego). W zakresie odpowiedzialności za błąd lekarski wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 12 lipca 2016 r., I ACa 57/16 wskazując, że „Wysokie wymagania stawiane lekarzowi (personelowi medycznemu) nie oznaczają jego odpowiedzialności za wynik (rezultat) leczenia, ani odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Lekarz odpowiada na zasadzie … Continue reading „PRAWO I MEDYCYNA: Odszkodowanie i zadośćuczynienie. Odpowiedzialność za błąd lekarski.”