Usługi

Obsługa przedsiębiorców i Prawo przedsiębiorców

Z myślą o interesach naszych Klientach biznesowych stworzyliśmy zespoły prawników składające się zarówno z adwokatów, czy radców prawnych oraz doradców podatkowych. Dzięki połączeniu usług prawnych i podatkowych, usługi świadczymy kompleksowo, zaś nasi Klienci otrzymują usługę odpowiadającą w pełni ich indywidualnym potrzebom. Na stałe kancelaria współpracuje z Kancelarią Doradztwa Podatkowego Marcina Jędrzejczyka w Pabianicach.

Kancelaria w ramach usług świadczy:

 • bieżące doradztwo prawne,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie projektów umów, pism oraz innych dokumentów,
 • analizę przedstawionych przez Klienta projektów umów, pism oraz innych dokumentów,
 • udział i/lub reprezentację Klienta w negocjacjach z partnerami handlowymi Klienta, Bankami i innymi podmiotami,
 • współpracę z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze dla Klienta,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi,
 • informowanie o aktualnie obowiązujących przepisach regulujących działalność Klienta,
 • kreowanie, wskazanych z punktu widzenia Klienta rozwiązań formalno-prawnych.

Dodatkowo, aby ułatwić naszym Klientom podjęcie decyzji o sposobie wynagrodzenia, obsługa przedsiębiorców, obsługa spółek w Kancelarii adwokat Anety Kołodziejczyk odbywa się według kilku wariantów rozliczenia wykonanych usług tj.: rozliczenia ryczałtowego, bądź czasu wykonania usługi.

Kancelaria na stałe współpracuje z doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi, notariuszami i tłumaczami przysięgłymi. Działamy sprawnie i szybko, rekomendujemy naszym Klientom najlepsze rozwiązania prawno – biznesowe.

Sprawa o zapłatę – nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Podstawą wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, jest dochodzone w pozwie roszczenie pieniężne albo świadczenie innych rzeczy zamiennych oraz zamieszczenie przez powoda w pozwie wniosku o wydanie nakazu zapłaty w tym postępowaniu. Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu: dokumentem urzędowym; zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem (najczęściej będzie to faktura), wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu. Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W przypadku przejścia na powoda praw z weksla lub czeku, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów uzasadniających roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla lub czeku.

Upoważnienie powoda przez pozwanego do wystawiania faktur VAT bez podpisu może być traktowane jako zaakceptowanie przez dłużnika rachunku uzasadniające wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23.02.2006 r., II CSK 131/05).

Termin pierwszego posiedzenia w sprawie wydania nakazu zapłaty aktualnie rozpoznanie sprawy lub nadanie jej innego biegu ma odbywać się nie później niż dwa miesiące od dnia wniesienia pozwu, a jeżeli pozew był dotknięty brakami - od dnia ich usunięcia.

Zgodnie z art.  492 §  1 k.p.c. Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Na mocy §  2 w.w. przepisu, Powód wnosząc o dokonanie zabezpieczenia jest obowiązany wskazać sposób zabezpieczenia. Sąd na wniosek pozwanego może ograniczyć zabezpieczenie według swego uznania. Natomiast zgodnie z  §  3 k.p.c. powyższego artykułu, Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. Przepisy o ograniczeniu wykonalności w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa stosuje się odpowiednio.

Jeżeli nie są spełnione podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd wydaje, nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Jeśli sąd uzna, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty – sąd rozpoznaje sprawę według przepisów ogólnych lub w postępowaniu odrębnym właściwym dla danej sprawy, chyba że przepis szczególny przewiduje inny skutek, w szczególności umorzenie postępowania. 

Obsługa spółek

Kancelaria AK LEGAL adwokat Anety Kołodziejczyk świadczy pomoc i doradztwo prawne w procesie rozpoczynania, prowadzenia i likwidacji działalności gospodarczej, tworzenia i przekształcania spółek. Dzięki współpracy z ekspertami w dziedzinie doradztwa podatkowego obsługa spółek w Kancelarii zapewnia optymalne rozwiązania naszym Klientom również w zakresie prawa podatkowego oraz prawa celnego. Nasi prawnicy świadczą pomoc poprzez: sporządzanie opinii wyjaśniających wątpliwości dotyczących treści lub stosowania przepisów z zakresu prawa podatkowego i prawa celnego, doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej.

Opiniowanie umów

Mając na uwadze, że w większości spraw standardowe umowy nie odzwierciedlają wysokich wymogów dzisiejszych realiów biznesowych, Kancelaria realizuje na zlecenie rozwiązania bezpośrednio dostosowane do zabezpieczenia indywidualnych interesów każdego z Klientów. W ramach usługi oferujemy także wsparcie prawnika w negocjacjach przed zawarciem umowy.

Prawo konkurencji

Jak zauważył D. Sarnoff, konkurencja na rynku zapewnia wprawdzie najlepsze produkty, lecz jednocześnie pociąga za sobą najgorsze zachowania ludzi. Doradzamy jak skuteczne zapewnić mechanizmy ochrony dla szeroko rozumianych informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 11 ust. 4 u.z.n.k. tajemnica przedsiębiorstwa obejmuje swoim zakresem w szczególności informację techniczną, technologiczną, handlową lub organizacyjną. Przyjmuje się, że informacja nie jest poufna jeśli przedsiębiorca nie podjął działań w celu zabezpieczenia tejże poufności. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 3 października 2000 r., "tajemnica nie traci swego charakteru przez to, że wie o niej pewne koło osób zobowiązanych do dyskrecji w tej sprawie, jak chociażby pracownicy i robotnicy przedsiębiorstwa lub inne osoby, które przedsiębiorca wtajemnicza w proponowany interes".

Prawo medyczne

Wina lekarza. Błąd sztuki lekarskiej.

W sprawach błędów medycznych, szczególnym obiektywnym elementem winy lekarza jest błąd w sztuce medycznej, zwany również błędem lekarskim. Według definicji Sądu Najwyższego, błąd lekarski to czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym. Wyróżnić możemy m.in. błąd w rozpoznaniu (diagnostyczny) oraz w zastosowanym leczeniu (terapii). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 listopada 1976 r. (IV CRU 442/76) wywiódł, że lekarze obowiązani są do zachowania w postępowaniu leczniczym najwyższej staranności. Przez pojęcie „błąd lekarski” należy rozumieć naruszenie obowiązujących lekarza reguł postępowania, wypracowanych na podstawie nauki i praktyki medycznej. Odpowiedzialność cywilna za błędy lekarskie (błędy medyczne) opiera się na zasadzie winy. Lekarz nie może odpowiadać za brak rezultatu, za ryzyko leczenia, jeśli pacjent wyraził poinformowaną zgodę na leczenie. Błędy lekarskie są kategorią  obiektywną i są całkowicie niezależne od indywidualnych cech albo zdolności konkretnego lekarza, jak również okoliczności w których dokonuje on czynności leczniczych.

W piśmiennictwie prawniczym i lekarskim wprowadza się różne podziały błędów lekarskich.  Najczęściej spotykane błędy lekarskie to: błąd diagnostyczny (błąd rozpoznania), błąd terapeutyczny (błąd w leczeniu), błąd rokowania (prognozy).

Rodzaje roszczeń przysługujących osobie poszkodowanej: zadośćuczynienie, renta, odszkodowanie

Kancelaria reprezentuje osoby poszkodowane w sprawach tj.:

 • zgoda pacjenta na zabiegi medyczne, obowiązek informacji pacjenta
 • odpowiedzialność szpitala (lekarza) za zakażenia
 • pozostawienie ciał obcych w polu operacyjnym
 • odpowiedzialność zakładu leczniczego za użycie wadliwego sprzętu medycznego
 • zabiegi dermatologii estetycznej i chirurgii estetycznej
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez leki
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy porodzie

Kancelaria świadczy również usługi prawne w zakresie dotyczącym form praktyk lekarskich i warunków jej podjęcia, w szczególności uwzględniając warunki rozpoczęcia praktyki lekarskiej, zasad organizacji zakładów opieki zdrowotnej, ich tworzenia i zarządzania, jak również prowadzenia dokumentacji medycznej.

Prawo pracy

Bezkonfliktowa relacja pomiędzy pracodawcą i pracownikiem stanowi nieoceniony atut każdej firmy. Niezbędnym i podstawowym walorem każdej umowy powinna być gruntownie przemyślana i sporządzona umowa. Doradzamy naszym Klientom we wszystkich wynikających z tych umów zagadnieniach, zapewniając pomoc także w konfliktowych sprawach.

Kancelaria świadczy doradztwo i pomoc prawną w sprawach tj. m.in.:

 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy o odszkodowanie za wypadki przy pracy
 • opiniowanie umów o pracę
 • opiniowanie umów o zakazie konkurencji

W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że zakaz konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę może być, w razie określenia jego zakresu w odrębnej umowie, traktowany jako specyficzna konkretyzacja ogólniejszego pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, chronienia jego mienia oraz zachowywania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W przypadku gdy umowa o zakazie konkurencji nie została zawarta, w aspekcie naruszenia tego właśnie obowiązku należy ocenić, czy podjęcie przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy stanowi naruszenie jego interesów, godzi w dobro zakładu pracy lub wyrządza bądź może wyrządzać szkodę. W szczególności naruszeniem obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy jest prowadzenie działalności konkurencyjnej, pomimo sprzeciwu pracodawcy, po odmowie zawarcia umowy o zakazie konkurencji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2007 r., II PK 338/06.

Prawo cywilne i odszkodowania

Kancelaria świadczy Klientom na terenie miasta Łodzi oraz całego kraju usługi prawne w sprawach cywilnych tj. m.in.:

 • sprawy o zapłatę,
 • windykacja należności,
 • sprawy odszkodowawcze.

Zapewniamy szybkie i skuteczne uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz wszelkich innych należności wynikających z powstałych szkód (osobowych, jaki i majątkowych). Świadczymy pomoc prawną zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak również na etapie postępowania sądowego.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach odszkodowawczych tj. m.in.:

 • wypadki komunikacyjne
 • wypadki przy pracy
 • błędy lekarskie tj. m.in. zakażenia szpitalne, sprawy związane ze zgodą pacjenta na zabiegi medyczne, obowiązkiem informacji, sprawy związane z odpowiedzialnością szpitala (lekarza) za zakażenia, sprawy związane z pozostawieniem ciał obcych w polu operacyjnym, sprawy związane z odpowiedzialnością zakładu leczniczego za użycie wadliwego sprzętu medycznego, sprawy z zakresu zabiegów dermatologii estetycznej i chirurgii estetycznej, sprawy z zakresu odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez leki, sprawy związane z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przy porodzie

W sprawach błędów medycznych, szczególnym obiektywnym elementem winy lekarza jest błąd w sztuce medycznej, zwany również błędem lekarskim. Według definicji Sądu Najwyższego, błąd lekarski to czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym. Wyróżnić możemy m.in. błąd w rozpoznaniu (diagnostyczny) oraz w zastosowanym leczeniu (terapii). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 listopada 1976 r. (IV CRU 442/76) wywiódł, że lekarze obowiązani są do zachowania w postępowaniu leczniczym najwyższej staranności. Przez pojęcie „błąd lekarski” należy rozumieć naruszenie obowiązujących lekarza reguł postępowania, wypracowanych na podstawie nauki i praktyki medycznej. Odpowiedzialność cywilna za błędy lekarskie (błędy medyczne) opiera się na zasadzie winy. Lekarz nie może odpowiadać za brak rezultatu, za ryzyko leczenia, jeśli pacjent wyraził poinformowaną zgodę na leczenie. Błędy lekarskie są kategorią  obiektywną i są całkowicie niezależne od indywidualnych cech albo zdolności konkretnego lekarza, jak również okoliczności w których dokonuje on czynności leczniczych.

W piśmiennictwie prawniczym i lekarskim wprowadza się różne podziały błędów lekarskich.  Najczęściej spotykane błędy lekarskie to: błąd diagnostyczny (błąd rozpoznania), błąd terapeutyczny (błąd w leczeniu), błąd rokowania (prognozy).

Rodzaje roszczeń przysługujących osobie poszkodowanej: zadośćuczynienie, koszty wynikające z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, renta, odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Bronimy również intersów naszych Klientów w sprawach karnych związanych ze sprawami wskazanymi powyżej tj. błędy lekarskie, wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, działając jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego osób pokrzywdzonych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria AK LEGAL adwokat Anety Kołodziejczyk świadczy na obszarze miast Łodzi, Warszawy i okolic usługi prawne w sprawach tj. m.in. rozwód, alimenty (podwyższenie, obniżenie alimentów), separacja, podział majątku wspólnego małżonków, dostarczanie byłemu małżonkowi środków utrzymania, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władza rodzicielska, kontakty rodziców z dziećmi, adopcja, pochodzenie dziecka: ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, ubezwłasnowolnienie i innych.

Rozwód: Z punktu widzenia prawniczego, na prawo do rozwodu nie ma wpływu czas trwania związku małżeńskiego, czas trwania rozłączenia małżonków, ani wiek małżonków. Decydujące znaczenie w ramach uregulowań prawnych instytucji rozwodu jest rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd Najwyższy odniósł się do powyższej kwestii w następujący sposób: „Pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. W zasadzie ustanie któregokolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za objaw stopnia rozkładu. Jednakże ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej może w konkretnym przypadku nie stanowić objawu rozkładu, jeżeli wynika ono z okoliczności niezależnych od małżonków lub z ich zgodnej woli uzasadnionej okolicznościami życiowymi. Przykładem takiej sytuacji może być ustanie współżycia fizycznego na skutek choroby małżonka, rozłączenie małżonków spowodowane pobytem w szpitalu, długotrwałym wyjazdem służbowym, pracą zarobkową małżonków w różnych odległych od siebie miejscowościach itp. Brak natomiast wspólnoty duchowej (jej istnienie może się przejawiać nawet tylko w korespondencji) będzie zawsze objawem rozkładu pożycia. Do uznania, że między małżonkami brak jest wspólnoty duchowej, nie jest konieczne stwierdzenie wrogiego lub choćby niechętnego stosunku ich do siebie. Zachowanie poprawnych stosunków, utrzymywanie kontaktów w interesie wspólnych dzieci itd. nie musi koniecznie oznaczać, iż więź duchowa małżonków została utrzymana i rozkład pożycia nie istnieje. Chodzi bowiem nie o jakąkolwiek więź duchową pomiędzy dwojgiem ludzi, lecz o więź charakterystyczną dla duchowej wspólnoty małżeńskiej”.

W sprawach o rozwód w zakresie wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego służyć może także nagranie magnetofonowe rozmów prowadzonych przez strony, nawet jeżeli tych nagrań dokonano bez wiedzy jednej z nich i w okresie trwania małżonków w faktycznej separacji.

Rozwód a Alimenty: obowiązek alimentacyjny po rozwodzie stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy powstałego przez zawarcie małżeństwa, z tym że uzależnia go od dodatkowych przesłanek, oraz normuje jego zakres i czas. Przesłanki obowiązku alimentacyjnego polegają na wystąpieniu niedostatku i braku wyłącznej winy rozkładu pożycia po stronie małżonka uprawionego

Alimenty. Pozew w sprawie o alimenty z punktu widzenia wymogów formalnych nie wymaga spełnienia żadnych szczególnych przesłanek. Należy przytoczyć w nim okoliczności faktyczne i wskazać dowody na poparcie swojego żądania. Jednakże pozew o alimenty nie może przypominać streszczenia życia małżeńskiego i charakterystyki postawy pozwanego wobec obowiązku alimentacyjnego, bowiem okoliczności te nie wnoszą nic do sprawy. Należy precyzyjnie w pozwie wyszczególnić i wskazać usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. Należy zauważyć, że alimenty są pochodną nie tyle usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów, co możliwości dochodowych i majątkowych osoby zobowiązanej do ich płacenia. Zatem w pozwie należy również powyższe okoliczności wskazać.

Kancelaria ponadto świadczy usługi prawne w następujących sprawach: 

 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podwyższenie alimentów
 • sprawy o obniżenie alimentów
 • sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Prawo spadkowe

W ramach prawa spadkowego Kancelaria AK LEGAL świadczy pomoc prawną w sprawach tj.:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • odrzucenie spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • i innych

Prawo karne

Kancelaria AK LEGAL świadczy pomoc prawną w następujących dziedzinach:

 • prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, wypadki komunikacyjne
 • prawo karne wykonawcze tj. m.in.: rozłożenie grzywny/kosztów sądowych na raty, rozłożenie na raty/umorzenie świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo karne skarbowe
 • prawo wykroczeń

Prawo karne to zespół norm prawnych  określających przestępstwa, tj. czyny. Prawo karne procesowe reguluje natomiast postępowanie w sprawach o przestępstwa. Prawo karne wykonawcze zaś reguluje wykonywanie kar, środków karnych, probacyjnych, kompensacyjnych i zabezpieczających.

Prawo karne sensu stricto tj. prawo dotyczące zbrodni i występków, a więc przestępstw. Uzupełnieniem prawa karnego jest prawo wykroczeń, czyli czynów karalnych o mniejszej społecznej szkodliwości.

Prawo karne skarbowe dotyczy czynów związanych z naruszeniem finansowych interesów Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub Unii Europejskiej. Kodeks karny skarbowy to system prawa karnego, a nie podatkowego ze wszystkimi tego skutkami.

Prawo karne gospodarcze jest częścią prawa karnego i obejmuje przepisy określające czyny karalne przeciwdziałające przestępczości gospodarczej (przestępstwa gospodarcze). Prawo karnego gospodarcze chroni stosunki faktyczne i prawne istniejące w związku z podejmowaniem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej.

W kręgu zainteresowań adwokat Anety Kołodziejczyk pozostaje Prawo karne gospodarcze, w szczególności zagadnienia dotyczące bankructw i innych przestępstw wyrządzonych na szkodę wierzycieli, oszustwa w obrocie gospodarczym.

Działamy jako obrońca, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego osób pokrzywdzonych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również na etapie postępowania sądowego.

Doradzamy i bronimy również interesów naszych Klientów w sprawach związanych m.in. z wypadkami w komunikacji, wypadkami przy pracy i innych.